Заборављена Српскиња код Пећи

Је­ди­на пре­о­ста­ла Срп­ки­ња На­та­ша Мар­ко­вић, у се­лу Бре­жа­ник на­до­мак Пе­ћи, не­да­ле­ко од јед­не од ве­ћих срп­ских ен­кла­ва Го­ра­жде­вац, пре­пу­ште­на је пу­них 14 го­ди­на на ми­лост и не­ми­лост до­ју­че­ра­шњих ком­ши­ја Ал­ба­на­ца, пише Политика. Иако се ње­на си­ту­а­ци­ја не­што ма­те­ри­јал­но по­пра­ви­ла по­сле прилога у „По­ли­ти­ци”, ка­да је Бе­о­град ре­шио да јој ис­пла­ћу­је ми­ни­мал­ну со­ци­јал­ну по­моћ, она и да­ље жи­ви у ку­ћи ком­ши­је Ср­би­на, јер је ње­на до зе­мље срав­ње­на.

Опширније...